Algemene voorwaarden

Levering

Let op! In de zomervakantie 5 augustus – 24 augustus wordt je bestelling later verzonden in verband met de vakantie. Mocht je willen weten wanneer precies, stuur dan even een bericht via het contactformulier.

Omdat alle producten worden gemaakt nadat de bestelling gedaan is, is de levertijd van je bestelling is 2-6 werkdagen. Voor de Exclusive Wandkleden geldt een levertijd van 7 werkdagen. Is het nodig dat een product eerder wordt geleverd, geef dit dan aan via het opmerking-veld bij het afronden van de bestelling, dan laten wij je de mogelijkheden weten.

Al onze pakketten worden bezorgd door PostNL, DHL of Onbezorgd. Wij kunnen het moment van de aflevering niet garanderen.

Contact met Woorden van Waarheid

Je kunt altijd contact met ons opnemen door middel van het formulier onder het kopje ‘Contact’ of klink op deze link: contactformulier.

Je bericht wordt dan zo spoedig mogelijk beantwoord.

Betaling

Je kunt bij ons betalen via IDEAL.

Als je een bestelling hebt gedaan en deze wilt wijzigen kan je met ons contact opnemen.

 Retourneren

Je kunt je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder het noemen van de reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen de tijd om het aangeschafte product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief de betaalde verzendkosten teruggestort. Alleen de kosten voor het retour sturen van jou naar onze webwinkel zijn voor je eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van PostNL of DHL.

Indien je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via info@woordenvanwaarheid.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van je retour terugstorten mits het product bij ons in goede staat weer retour ontvangen is.

Mocht het product of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan je doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Bij de producten die op maat worden geleverd vervalt het retourneringsrecht. Je kunt dus geen aanspraak maken op het veertiendagen retour beleid.

Retourneren kan naar:
Woorden van Waarheid
Westein 51
9271 JB De Westereen

Algemene voorwaarden

Artikel 1 :

Definities

1.1 Woorden van Waarheid staat bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden ingeschreven als Woorden van Waarheid V.O.F. onder nummer 72903287.

1.2 Onder klant wordt verstaan: iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via Woorden van Waarheid een bestelling plaatst.

Artikel 2 :

Identiteit van de ondernemer:

Woorden van Waarheid, Westein 51, 9271 JB De Westereen.

E-mailadres: info @ woordenvanwaarheid . nl

KvK-nummer: 72903287

Banknaam: KNAB bank NL40 KNAB 0258001240 t.n.v. Woorden van Waarheid

Artikel 3 :

Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij webshop Woorden van Waarheid.

2.2 Door te bestellen geeft men aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en condities van Woorden van Waarheid.

2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.4 Woorden van Waarheid behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen of te wijzigen.

Artikel 3 :

Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en Woorden van Waarheid komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Woorden van Waarheid gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Artikel 4 :

Persoonsgegevens

4.1 Woorden van Waarheid acht het van groot belang om de door de koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en alleen door Woorden van Waarheid worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
  • Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop
  • Informatie verstrekken over aanbiedingen, acties en eventuele nieuwsbrief (indien de klant ervoor heeft gekozen).

Artikel 5 :

Aanbod

5.1 Informatie, foto’s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Woorden van Waarheid met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Woorden van Waarheid garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie, foto’s e.d. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/ of ontbinding van de overeenkomst. Zonder opvragen van nadere informatie wordt akkoord gegaan met de staat waarin het artikel verkeert. Mocht een artikel na levering wezenlijk afwijken van de gegevens op de site, dan dient hierover binnen 7 dagen contact te worden opgenomen met info@woordenvanwaarheid.com. Indien uw klacht gegrond is zal Woorden van Waarheid passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.

5.2 Indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvatting, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan Woorden van Waarheid niet aan haar aanbod worden gehouden.

Artikel 6 :

Prijzen en Betalingen

6.1 Alle door Woorden van Waarheid vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief BTW. Deze zijn voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling wordt toegepast. Dit wordt als zodanig op de factuur vermeld. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

6.2 Woorden van Waarheid behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

6.3 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de artikelen.

6.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.

6.5 Bestellingen via de website kunnen worden betaald met IDEAL.

Artikel 7 :

Verzendkosten

7.1 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de artikelen. Voor het verzenden van de bestellingen maken wij gebruik van de diensten van PostNL en DHL.

7.2 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/ of invoerrechten.

Artikel 8 :

Levering

8.1 Wij leveren wereldwijd en maken hiervoor gebruik van de diensten van PostNL en DHL.

8.2 De levering van de producten wordt meestal direct in gang gezet nadat Woorden van Waarheid de betaling van het bestelde product heeft ontvangen, met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen. Binnen Nederland levert Woorden van Waarheid de bestelde producten in principe binnen maximaal 6 werkdagen na betaling op het opgegeven afleveradres af, tenzij anders is aangegeven. De vermeldde levertijden zijn indicatief en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid van Woorden van Waarheid. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.

8.3 Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.

8.4 Wanneer meerdere producten besteld worden, kan het zijn dat dit in meer dan 1 verzending wordt geleverd. De extra kosten van nalevering worden door Woorden van Waarheid bekostigd.

8.5 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres.

Artikel 9 :

Eigendomsvoorbehoud

9.1 Het eigendom van de producten gaat over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen en de daarbij behorende verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10 :

Retour

10.1 Indien er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via info@woordenvanwaarheid.nl. Het verschuldigde orderbedrag zal binnen 14 dagen na aanmelding van het retour terugstorten worden, mits het product in goede staat weer retour ontvangen is. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan wordt de waardevermindering van het product doorberekend aan de klant.

10.2 Bij en bestelling die naar de specificaties van de klant vervaardigd wordt (maatwerk) kan de klant geen beroep doen op het herroepingsrecht.

Artikel 11 :

Intellectueel eigendom

11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Woorden van Waarheid of andere rechthebbenden.

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

Artikel 12 :

Overmacht

12.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13 :

Schadevergoeding 1

3.1 Woorden van Waarheid kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico´s liggen.

Artikel 14 :

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in Nederland.